Din ve Hayat

Dört Mezhep Rahmettir

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’in itikatte bir mezhep, iki imamı, amelde dört büyük mezhebi, Müslümanlar hakkında bir ilâhî rahmettir. Bunlar edille-i erbaadan (Kitap, sünnet, icmâ ve kıyâs-ı fukahâdan) dinî hükümleri çıkarmış, Müslümanlara takip edecekleri yolu açıkça göstermişlerdir. Bu mezheplerden birine uyan bir Müslüman, Peygamberimizin yolunda bulunmuş olur.

Bu pek muhterem müçtehitlerin hepsi de dinî meselelerin esasında müttefiktirler. Aralarında bir ayrılık yoktur. Ancak ikinci derecede bulunan bir kısım meselelerde ihtilâf etmişlerdir. Fakat güzelce incelenirse görülür ki bunların birçoğu da zahirî bir ihtilâftan başka bir şey değildir. Çünkü bu meselelerin birçoğunda bu mübarek zatlardan biri bir azimet ve takva yolunu, diğeri de bir ruhsat ve müsaade yolunu tercih etmiş, bu suretle Ümmet-i Muhammed’in önünde geniş bir rahmet sahası açık bulunmuştur. İşte “Ümmetimin (âlimlerinin) ihtilâfı bir rahmettir.” Hadîs-i şerîfi ile buna işaret buyurulmuştur.

Müslümanlıkta ibadetlere, muamelelere ve sâireye ait çok meseleler vardır. Bunların hükümlerini, âyet-i kerîmelerden, hadîs-i şerîflerden ve ümmetin icmaından bulup meydana çıkarmak, öyle her Müslüman için kolay bir şey değildir. Bu pek büyük bir ihtisas işidir. İşte bu yüksek müçtehitler, bu vazifeyi sırf Hak Teâlâ’nın rızası için yapmış, Müslümanlara lâzım olan bütün meseleleri açıkça bildirmiş, her asırda milyonlarca Müslümana rehber olmuşlardır. Artık bu muhterem zatların Müslümanlar için ne büyük hizmetlerde bulunmuş olduğunda, bunların her türlü şükrâna lâyık bulunduğunda şüphe edilemez.

Bu kıymetli âlimler, büyük bir metânet ve seciye ile ve pek güzel bir niyet ile içtihat sahasında çalıştıkları içindir ki isabet ettikleri meselelerden dolayı iki kat, isabet edemedikleri meselelerden dolayı da bir kat sevaba nail olmuşlardır.

Bu dört büyük müçtehide ait dört mezhepten her birinin mensupları kendi mezheplerinin daha doğru, daha isabetli, sünnete, maslahata daha muvâfık ve daha elverişli olduğuna inanır. Fakat bundan dolayı diğer mezheplerin kadrini azaltmak akıllarından geçmez, bu dört mezhebin dördüne de hürmet ederler. Bu hürmet, Ehl-i Sünnet’in şiarı (alâmeti)dir. (Fazilet Takvimi, 25.10.2017)

4 hak mezhep

  • Hanefî Mezhebi
  • Şafî Mezhebi
  • Hanbelî Mezhebi
  • Malikî Mezhebi

En Yeniler

Başa dön tuşu
Kapalı